مشخصات محصول

CLASSIC

کاندوم ساده 

در بسته بندی 12 و 3 عددی

حاوی رنگ طبیعی

نوک ذخیره ای در سر کاندوم برای امنیت بیشتر

مشخصات محصول

DELAY PLUS

کاندوم تأخیری

در بسته بندی 12 و 3 عددی

دارای رنگ و اسانس

همراه با حلقه ها و دکمه های خاردار

آغشته به ژل لیدوکائین جهت ایجاد تاخیر و لذت بیـشتر برای هر دو طرف

نوک ذخیره ای در سر کاندوم برای امنیت بیشتر

مشخصات محصول

HIGH SENSITIVE

کاندوم خیلی نازک در بسته بندی 12 و 3 عددی

دارای رنگ و اسانس 

بسیار نازک و بدن نما

نوک ذخیره ای در سر کاندوم برای امنیت بیشتر

مشخصات محصول

EXTRA SAFE

کاندوم خاردار

در بسته بندی 12 و 3 عددی

دارای رنگ و اسانس

همراه با حلقه ها و دکمه های خاردار برای لذت بیشتر

نوک ذخیره ای در سر کاندوم برای امنیت بیشتر

مشخصات محصول

TIGHTENING

کاندوم تنگ کننده

در بسته بندی 12 و 3 عددی

آغشته به ژل انار با ویژگی تنگ کنندگی، مناسب برای استفاده بعد از زایمان

دارای رنگ و اسانس

نوک ذخیره ای در سر کاندوم برای امنیت بیشتر

مشخصات محصول

LUBRICATED

کاندوم خیلی چرب

در بسته بندی 12 و 3 عددی

دارای رنگ و اسانس

همراه با رایحه معطر

نوک ذخیره ای در سر کاندوم برای امنیت بیشتر

مشخصات محصول

TIME MANAGEMENT

کاندوم تأخیری مدیریت زمان

در بسته بندی 12 و 3 عددی

دارای رنگ و اسانس

آغشته به ژل لیدوکایین ،جهت کنترل انزال زودرس

نوک ذخیره ای در سر کاندوم برای امنیت بیشتر